Universitetets forskare får 30 miljoner kronor

Hittills har åtta forskningsprojekt beviljats finansiering. /Foto: Karlstads universitet.

Forskare vid universitetet har beviljats en sammanlagd summa om 30 miljoner kronor. Totalt är det åtta ansökningar som beviljats finansiering.

Under hösten fattar flera stiftelser beslut kring finansiering av forskning. Hittills har åtta ansökningar från forskare vid Karlstads universitetet.

Statliga forskningsrådet Forte har beviljat medel till två forskningsprojekt. Det är ”Den organiserade osäkerheten inom äldreomsorgen. Om kvalitet, förutsättningar för motstånd och personalens vilja att stanna kvar”, vars projektledare är Ulla Rantakeisu samt ”Epistemisk (o)rättvisa och barriärer till kunskapsintegrering: Utvecklande av checklista och diskussionsunderlag för legitimering av brukarkunskap inom verksamhetsområdet psykisk hälsa”. Där ansvarig är Katarina Grim, universitetslektor och filosofie doktor i socialt arbete.

Skolforskningsinstitutet har beviljat medel för praktiknära skolforskning till forskningsprojektet ”Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt för att öka förutsättningar för elevers lärande i yrkesämnen”. Projektledare är Stig-Börje Asplund, docent i pedagogiskt arbete. 

Stig-Börje Asplund har också beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet ”Arbetarmän i skogsbygd och deras lokala läspraktiker. Kontinuitet och förändring över generationer”.

Fler projekt

Vetenskapsrådet har beviljat medel till flera projekt. Dessa är ”Miljöns betydelse för den epigenetiska klockan (Epi-Clock)”. Ansvarig för denna forskning är Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap samt ”TELL-ABILITY: Muntligt berättande som livskunskap och interaktionell kompetens i andraspråksundervisning”, vars ansvarige är Erica Sandlund, docent i engelsk språkvetenskap.

Även Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik, har beviljats medel från Vetenskapsrådet för ”Utbildning och bildning i antropocen”.

Likaså ”Topologiska defekter: från tensorkategorier till exotiska faser av materia” med Jürgen Fuchs, professor i fysik, och ”Morphology-based rigorous geometry handling for boundary-effect dominated design problems” med Eddie Wadbro, professor i matematik.

Fler forskningsprojekt vid Karlstads universitet väntar besked om externa forskningsmedel, bland annat från finansiärerna Formas och Vetenskapsrådet, under senhösten. Vi återkommer med mer information om dem och om de enskilda forskningsprojekten.

Erik Lundh

 erik@svenskmediakonsult.se