Valmet ska minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent

Malin Kilian, Anders Nilsson och Per Holm vid den 15 meter långa svarven – en investering på över tre miljoner. /Foto: Helena Lundberg

Som Karlstads största privata arbetsgivare är Valmet en stor tillgång lokalt, men också globalt. Trots pandemi, krig, inflation och elkris står industribolaget stadigt och håller knappast igen på sina visioner. De tar sig in på nya marknader, gör stora investeringar och jobbar aktivt med miljöarbete.

Valmet är globalt framstående inom utveckling, tillverkning och leverans av teknik, automation och service inom massa-, energi- och pappersindustrin. Bolagets fyra affärsområden – papper, massa & energi, service och automation – finns alla på samma enhet i Karlstad.

I Karlstad, som är den största enheten i Sverige, arbetar ungefär 900-1000 personer – med inhyrd personal medräknat. Näst i storleksföljd kommer Sundsvall och därefter Göteborg, Stockholm, Hagfors, Borlänge och Hedemora.

– Vi erbjuder en mängd olika positioner för den som är intresserad av ett globalt företag med många kontakter ute i världen, och vi är också starka lokalt genom vår service-verksamhet, säger Per Holm, regionchef inom service för Skandinavien.

Rekordsiffror

För mjukpappersverksamheten, som är den största av verksamheterna i Karlstad, blev 2022 ett hack i den annars positiva kurvan. Med oroligheterna i Ukraina saktade Europamarknaden ner. Den är en central marknad för kapitalverksamheten, och vissa stora investeringsprojekt bromsades in. Dessutom tvingade inflationen och energipriserna många viktiga kunder att tillfälligt pausa sina fabriker runt om i världen.

För serviceverksamheten, som arbetar med all utrustning som tillverkar pappersmassa, tidningspapper eller kartong och som utgör den näst största verksamheten i Karlstad, blev 2022 också ett omtumlande år.

– I siffror mätt blev dock 2022 ett mycket bra år för serviceverksamheten i Skandinavien som omsatte rekordsiffror. Orsaken till detta är vår kompetens, flexibilitet och stora engagemang hos medarbetarna, vilket också ligger till grund för Valmets framgångssaga. Närheten till våra kunder, så att vi kan stötta dem med kort framförhållning både på plats eller hos oss i våra verkstäder, har givetvis också påverkat, säger Per.

– Vi har förmågan till snabb anpassning till förändringar i omvärlden. Valmets verksamhet kunde stå stadigt under pandemin tack vare en stor flexibilitet, digitala lösningar och engagerade medarbetare, säger Katarina Åhsberg, kommunikations- och marknadsföringschef Valmet Paper.

– Ett draglok 2022 var behovet av en fungerande kraftindustri som innebar att vi fick underhålla och ta hand om många fler kraftpannor än tidigare år, eftersom de skulle vara i bra skick inför hösten och vintern när energi och värme behövs, berättar Per.

Andra områden som serviceverksamheten fokuserat mer på under det gångna året är exempelvis filterutrustning till gruvor och gruvindustri, där nu behovet ökar framöver.

Likaså har de varit aktiva i bioenergikonverteringen på många bruk och mer kommer att hända under 2023-24.

Inför 2023 ser det ljust ut för serviceverksamheten, då en lite lugnare investeringshastighet kommer innebära ett ännu större behov av dagligt underhåll.

– Under 2023 tror vi att vi kommer omsätta ännu mer än vad vi gjorde 2022. Året har startat jättestarkt redan inom service och vi har fått in många beställningar. Vi har höga tillväxtmål och fortsatt rekrytering pågår. Vi kommer ta lite nya marknadsandelar inom annan typ av industri, säger Per.

Även för mjukpappersverksamheten verkar 2023 bli ett stabilare år.

– Det går i rätt riktning, såvida inget nytt händer. Marknaden börjar återhämta sig i Europa och den globala tillväxten av konsumtion och produktion ligger på en stabil nivå, säger Malin Kilian, platschef Valmet Karlstad.

Investeringar

Valmet ligger inte heller på latsidan vad gäller stora investeringar.

– En av våra största investeringar vi har gjort på senare år, och som kostat över 30 miljoner kronor, är en 15 meter lång svarv som klarar arbetsstycken med samma längd, berättar Malin.

Många av investeringarna går även i linje med Valmets hållbarhetsarbete och de ökade kraven på koldioxidreducering.

– Valmets koncernledning har satt tydliga krav i ett miljöprogram. Målet är att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet med 80 procent till 2030, berättar Malin.

Några av investeringarna för att minska på koldioxidutsläppen består i ventilationsanläggningar för att återvinna värmen i verkstäderna, nya styrsystem för att reglera tryckluft och belysning så att den bara är i gång när den behövs samt ersättning av diesel i truckarna till miljövänligt bränsle.

– Dessa tre tillsammans minskar koldioxidutsläppen med drygt 300 ton koldioxid per år, avslutar Malin.

Valmets unika valsbeläggningsmaskin. All service kan nu göras i Karlstad istället för på olika platser i Europa, vilket har minskat ledtider, transporter och koldioxidutsläpp. /Foto: Valmet.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se