Granbarkborren – så upptäcker du den

Skogsägare bör vara extra vaksamma på granbarkborren. /Foto: Skogsstyrelsen

Granbarkborren har orsakat stora problem för granskogen i södra och mellersta Sverige de senaste åren, inte minst sedan den stora torkan 2018. Nu är det återigen svärmningsperiod på gång och även i år väntas stora skador. Skogsägare bör vara extra vaksamma och därför anordnar Skogsstyrelsen digitala träffar för att sprida information.

Granbarkborren är en del av ekosystemet där den är viktig för bildandet av död ved i barrnaturskog. Det är barkborren som ser till att andra mer sällsynta arter har material att bo och leva i.

Problematiskt

Men när det blir varmt sänks motståndskraften hos granarna, vilket gör att insekten lättare borrar sig igenom den yttre barken och in till innerbarken. Här skapar de så kallade modergångar längs med stammen där äggen läggs. De nya larverna äter sig sedan fram vinkelrätt från modergångerna, vilket stryper trädets näringstillförsel. När försvaret hos granarna är nedsatt förökas således granbarkborren extra mycket.

Torkan 2018 orsakade stora problem.

– När det är varmt under en lång tid får granbarkborren svärma ytterligare en gång och få två, eller kanske tre, generationer. Det gör att populationen växer väldigt snabbt, säger Jenny Morgansson på Skogsstyrelsen. 

Vid 18 grader börjar granbarkborren flyga. Speciellt utsatta är hyggeskanter, där det blir varmare tidigare på året. Var fjärde vecka, från maj till september, rekommenderar Skogsstyrelsen att skogsägare bör se över sin skog och leta efter nyangripna granar.

– Titta efter borrmjöl eller kodavrinningar och ligger det gröna barr runt trädet kan man misstänka att det har blivit angripet. Har du angrepp är det viktigt att avverka det angripna trädet så du får ut det ur skogen och in till industri, alternativt göra det otjänligt som yngelmaterial genom att barka det.

På Skogsstyrelsen har man svärmningsövervakning för att mäta aktiviteten. I produktionsskog är det stora ekonomiska värden som står på spel för markägaren när medelåldersgran angrips och dör av just granbarkborre.

Helena Lundberg

 helena@svenskmediakonsult.se