Dags att hålla koll på barkborren

Granbarkborren börjar flyga vid 18 grader. /Foto: Skogsstyrelsen.

Granbarkborren är ett återkommande problem, speciellt sedan den stora torkan 2018. Nu är det återigen svärmningsperiod på gång och skogsägare bör extra vaksamma.

Vid 18 grader börjar granbarkborren flyga. Speciellt utsatta är hyggeskanter, där blir det varmare tidigare på året.

– Vi har svärmningsövervakning där vi mäter aktiviteten, säger Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen.

När försvaret hos granarna är nedsatt förökas granbarkborren extra mycket.

– Efter stormar har vi sett att det är mycket. Efter stormarna Gudrun och Per blev det mycket i södra Sverige och likaså stormen -69 i Värmland, då var det svärmningar i många år efter. 

De senaste åren har det också varit en sådan period.

– Det vi har nu triggades igång av torkan som var 2018. Förra året kunde vi återigen se en uppgång från tidigare år. Eftersom vi aldrig haft en sån här torka vet vi inte hur granarna reagerar under en längre tid.

Motstånd

Granbarkborren är en del av ett ekosystem där den är viktig för bildandet av död ved i en barrnaturskog. Det är de som ser till att andra mer sällsynta arter har material att bo och finnas i.

– I produktionsskog är det stora ekonomiska värden som står på spel för markägaren när medelåldersgran angrips och dör av granbarkborre, säger Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen. 

Torkan orsakar nedsatt motståndskraft hos granarna vilket gör att insekten lättare borrar sig genom den yttre barken och in till innerbarken. Här skapar de så kallade modergångar längs med stammen där äggen läggs. De nya larverna äter sig sedan fram vinkelrätt från modergångerna vilket stryper trädets näringstillförsel.

– När det var varmt under en lång tid fick de svärma ytterligare en gång och få två, eller kanske tre, generationer. Det gör att populationen växer väldigt snabbt.

Var fjärde vecka, från maj till september rekommenderar Skogsstyrelsen att skogsägare bör titta över sin skog och leta efter nyangripna granar.

– Titta efter borrmjöl eller kodavrinningar och ligger det gröna barr runt trädet kan man misstänka att det har blivit angripet. Har du angrepp är det viktigt att avverka de angripna träden så du får ut dem ur skogen och in till industri, alternativt göra det otjänligt som yngelmaterial genom att barka det, avslutar Jenny.